Video | 07 Aug 2019

ข่าว การศึกษาทวิภาคี สาขาวิชาช่างก่อสร้าง


การศึกษาทวิภาคี ช่างก่อสร้าง

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.)สานต่อโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาเทคนิคการควบคุมการก่อสร้างระดับ ปวส. หลังประสบความสำเร็จร่วมพัฒนาหลักสูตรได้บุคคลากรคุณภาพตามความต้องการทั้ง 2 รุ่น เผย 16 บริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำพร้อมร่วมพัฒนาหลักสูตร เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันนี้-15 มกราคม ศกหน้า
“ทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคดุสิตเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการประกาศรับสมัคร การสอบข้อเขียน และร่วมสอบสัมภาษณ์ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งปัจจุบันสถานประกอบการรวม 16 แห่งซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ รวมทั้งการจัดครูนิเทศและติดตาม การจัดหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา การจัดประชุมเพื่อพัฒนาครูฝึกและจัดทำแบบวัดผล ประเมินผลร่วมกันกับทางสมาคมฯ  ในขณะที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ดำเนินการเรื่องการออกข้อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ การจัดการเรียนการสอน โดยในปัจจุบันใช้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน วัดธาตุทองและวิทยาลัยเทคนิคดุสิตทุกวันศุกร์-เสาร์ และในสถานประกอบการตั้งแต่จันทร์-พฤหัสฯ  การวัดผลและประเมินผลร่วมกับสถานศึกษา  พบว่าผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะสถานประกอบการที่รับดูแลนักศึกษา  เพราะได้บุคลลากรที่มีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการ ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 2 รุ่นที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะจะบรรจุเข้าเป็นพนักงานของบริษัทที่ให้ทุน  ตำแหน่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ประกันรายได้ภายหลังจบการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน” นายกสมาคมกล่าว
นอกจากนี้ คุณสมบัติ สถานภาพและสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาที่ร่วมโครงการทวิภาคี  เพิ่มเติมว่า เมื่อนักศึกษาผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทที่ให้ทุนในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  และเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ทุนการศึกษาค่าหน่วยกิตและบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 35,000 บาทต่อคน ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ต่ำกว่า 9,000 บาทต่อคนต่อเดือน ที่พักและค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียน หนังสือ-ตำรา สำหรับเสื้อผ้า-เครื่องแต่งกายใช้แบบฟอร์มตามที่สมาคมฯ กำหนด

ติดต่อข้อมูลเพิ่ม
Website : http://www.bannmean.com
Facebook : http://www.facebook.com/Heart4house/