เตรียมตัวสร้างบ้าน

งานฐานราก

professional essay writing service


งานฐานราก


ฐานราก คือ โครงสร้างที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักอาคารทั้งหมดแล้วถ่ายน้ำหนักลงเสาเข็ม ฐานรากมีความสำคัญอย่างมากดั้งนั้นรายละเอียดด้านวิศวกรรมต้องมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เช่น ระยะเหล็ก ขนาดเหล็ก ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก ตาม วศท. กำหนด ความสะอาดและความถูกต้องตามแบบ กำหนดการทำงานในส่วนนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานและวิศวกร