เตรียมตัวสร้างบ้าน

งานเสาเข็ม


งานเสาเข็ม


เสาเข็ม คือ โครงสร้างที่เป็นส่วนรับน้ำหนักของอาคารทั้งหมด จึงมีความสำคัญอย่างมากต้องได้รับการควบคุมดูแลจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างและวิศวกร เพื่อจะได้ตรวจสอบและหาวิธีการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาเสาเข็มที่ใช้กับอาคารบ้านพักอาศัยแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
เสาเข็มกลุ่ม ใช้กับอาคารพักอาศัยที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ความสามารถในการรับน้ำหนักต่อต้นมีไม่มากจึงต้องใช้เสาเข็มที่มีปริมาณมาก เพื่อเป็นการช่วยรับน้ำหนักจึงเรียกกันว่าเสาเข็มกลุ่ม วิศวกรผู้ออกแบบจะเป็นผู้คำนวณว่าจุดรับน้ำหนักนั้นๆ จะใช้เสาเข็มหน้าตัดความลึกและจำนวนเท่าไหร่ เทคนิคการทำงานสามารถใช้แรงงานคนใช้สามเกลอตอกหรือใช้รถแบ็คโครกดเข็มก็ได้

เสาเข็มตอก เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงมีรูปแบบพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปตัว I เข็มสี่เหลี่ยมเป็นต้น ใช้ปั้นจั่นในการตอกเสาเข็มในกรณีที่มีความลึกเกิน 10 เมตร จะใช้เสาเข็ม 2 ต้นต่อกัน วิธีการต่อเชื่อมนั้นจะเชื่อมโดยต่อปลอกหรือต่อเชื่อม วิศวกรจะเป็นผู้กำหนดน้ำหนักตุ้มและระยะการยกตุ้ม ความสมบูรณ์ของการตอกเสาเข็มลงดิน 10 ครั้งสุดท้ายว่าอยู่ในระยะที่วิศวกรได้คำนวณไว้หรือไม่ อีกทั้งต้องตรวจสอบตำแหน่งของเสาเข็มให้อยู่ในแนวพิกัดตามการวางผัง
เสาเข็มเจาะ คือ เสาเข็มที่เจาะเอาดินออกจนถึงดินแข็ง (ชั้นทราย) ค่าเฉลี่ยความลึกโดยประมาณ 21.00 ม. โดยการใช้ชุดเสาเข็มเจาะต่อปลอกเหล็กลึกตามความยาวของเสาเข็มลงเหล็กแกนเสาเข็มเต็มความยาวเสาเข็ม เทคอนกรีตชนิดรับกำลังอัดสูง (วิศวกรเป็นผู้คำนวณ) การทำเสาเข็มเจาะนี้จะมีเสียงดังจากเครื่องจักรกลระหว่างการทำงาน แต่จะมีข้อดีคือลดการสั่นสะเทือนระหว่างการทำงาน ลดการเลื่อนตัวของดินเหมาะสำหรับอาคารที่ปลูกปลูกสร้างใกล้ๆ กัน

งานเสา


เสา คือ โครงสร้างที่รับน้ำหนักจากคานแล้วถ่ายน้ำหนักลงฐานราก ประเด็นที่เน้นในการตรวจสอบคือแนวดิ่งแนวฉากของเสา เหล็กแกนเหล็กปลอกของเสาต้องเป็นไปตามแบบ ถ้าต้องมีการทาบต่อเหล็กต้องต่อในส่วนที่เป็นช่วงคานระหว่างชั้น

งานคาน


คาน คือ โครงสร้างที่รับน้ำหนักในแนวผนัง รับน้ำหนักพื้นแล้วถ่ายน้ำหนักลงเสา การตรวจสอบงานทางวิศวกรรมจะมุ่งเน้นไปที่ขนาดพื้นที่หน้าตัดคานจำนวนขนาดเหล็กที่ระบุ รวมถึงงานระดับและงานระยะ