ข่าวสาร | 03 Aug 2018

ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.)


ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.)


ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ในนามประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) เข้าร่วมประชุมสัมมนาและนำเสนอแผนงาน ต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษธิการ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เรื่อง ทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 2021  ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี