เตรียมตัวสร้างบ้าน

การเลือกซื้อแปลงที่ดิน


เกรด A


ได้สองอย่างทั้งลมและร่ม
ที่แปลงนี้ทำเลดีสุดครับเพราะมีข้างบ้านช่วยบังแดดร้อนทาง
ทิศตะวันตกและยังสามารถรับลมทางทิศใต้เป็นอย่างด ี(เมืองไทยลม
มาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ 2 เดือน ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 6 เดือน ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เดือน)

เกรด B


ได้สองอย่างทั้งลมและร่ม
ที่แปลงนี้มีข้างบ้านช่วยบังแดดร้อนทางทิศตะวันตก

เกรด C


ได้ลมแต่ร้อน
ที่แปลงนี้ได้รับลมทางทิศใต้ แต่ก็โดนแดดร้อนทางทิศตะวันตก

เกรด D


ได้ร่มแต่ไม่ได้ลม ที่แปลงนี้มีข้างบ้านช่วยบังแดดร้อนแต่ก็โดนบังลมทางทิศใต้

เกรด E


เสียทั้งสองอย่าง
สุดๆครับโดนบังลมทางทิศใต้แล้วยังโดนแดดร้อนทาง
ทิศตะวันตกอีก