ขอบเขตการรับประกัน


ขอบเขตการรับประกัน
1.1 รับประกันโครงสร้างบ้าน เช่น เสา คาน พื้นภายในบ้าน เป็นเวลา 20 ปีตั้งแต่ บริษัทส่งมอบบ้านที่เสร็จเรียบร้อยให้กับลูกค้า
1.2 รับประกันความเสียบหารของหลังคา เป็นเวลา 5 ปี
1.3 รับประกันซ่อมแซมบ้านที่ชำรุดเสียหายใดๆ อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ หรือความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นเวลา 1 ปี
1.4 ในกรณ๊ที่วัสดุอุปกรณ์เสื่อมเพราะการใช้งานของลูกค้า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ เช่น หลอดไฟฟ้า , สายฉีดชำระ ฯลฯ

รับประกันโครงสร้างบ้าน
เช่น เสา คาน
พื้นภายในบ้าน เป็นเวลา 20 ปี		

รับประกันความเสียหายของหลังคา
เป็นเวลา 5 ปี		

รับประกันซ่อมแซมบ้านที่ชำรรุดเสียหาย ไดๆ
เนื่องจากการใช้งานตามปกติ
เป็นเวลา 1 ปี